GedHTree HomepageIndex
 Samuel Davis
 b.         
 d.         
 John William Davis
 b.         
 d.         
 Jean Marshall
 b.         
 d.         
 Rebecca Davis
 b.1851
 d.         
 William Bruce Davis
 b.         
 d.1861
 John William Davis
 b.1852 Paris, Missouri
 d.1913 South Fork, Missouri
 Kitty Bruce
 b.         
 d.         
 Kitty Francis Davis
 b.1854
 d.         
 George Davis
 b.1856
 d.1857
 Henry Bruce Davis
 b.1858
 d.         
 Sarah Katherine Threlkeld
 b.1829
 d.         
 Jean Marshall Davis
 b.1860 Monroe Co., MO
 d.1955 Centralia, MO